piątek, 10 lipca 2020

Moja łączka kwietna - konkurs wakacyjnyWydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody
Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Zapraszają do udziału w kampanii edukacyjnej pod tytułem:

Moja Łączka Kwietna

Zadanie:
Uczestnicy kampanii na wybranej lub przez siebie założonej łące kwietnej zaobserwują i zarejestrują jakie gatunki roślin na niej wyrastają same bez niczyjej pomocy oraz mieszkańców swojej łączki ze świata zwierząt.

Możesz  obserwacje prowadzić na założonej przez siebie łąki kwietnej lub innej, która obejmują opieką (obserwacjami). To może być zwykły trawnik ale mniej koszony itd. Niech to będzie w kierunku "adopcji" małego terenu typu łąka/trawnik.

Na konkurs prosimy o przesłanie minimum po jednym zdjęciu obserwowanej przez Was Łączki Kwietnej,  najbardziej ulubionych mieszkańców Waszej Łączki:
 • a) rośliny, która jest piękna i wyrasta sama bez niczyjej pomocy.
 • b) zwierzątka, którego domem jest Wasza Łączka.
Jako szczególnego mieszkańca - zaobserwowanego pająka na Waszej Łączce. Pająki są naszym najlepszym przyjacielem i naturalnym najskuteczniejszym środkiem owadobójczy. 

Zdjęcia prosimy przesyłać do końca sierpnia b.r. na adres:
Liga Ochrony Przyrody Okręg Warmińsko-Mazurski – 10-548 Olsztyna, ul. Dąbrowszczaków 33/13 lub na adres elektroniczny e-mail zow-mlop@outlook.com

Wszyscy uczestnicy kampanii otrzymają nagrody w postaci dyplomu z tytułem Młody Obserwator Przyrody Olsztyna, 

Kampania ta ma istotne znaczenie ekologiczne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne

zapraszamy
prof. dr hab Iwona Bogacka
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM              
mgr inż.  Tadeusz Pampuch
mgr   Zbigniew Majchrzak

Polecane strony:

Zdjęcie pająka na plakacie: Anna Panas

czwartek, 9 lipca 2020

Marta Kieżun


Dr Marta Kieżun – biolog, fizjoterapeuta. Absolwentka Wydziału Biologii UWM w Olsztynie, kierunek Biologia (2010 r.) oraz Wydziału Fizjoterapii OSW w Olsztynie (2008 r.), stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2015 r. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Od 2019 r. jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny nauki biologiczne.

Zainteresowania Naukowe i dorobek naukowy 
Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest hormonalna regulacja procesów rozrodczych samic ssaków. Aktualnie prowadzi badania dotyczące roli adipokin (związków wytwarzanych i wydzielanych głównie przez komórki tkanki tłuszczowej – adipocyty), jak również oreksyn (neuropeptydów produkowanych głównie przez podwzgórze, biorących udział m.in. w regulacji apetytu) w regulacji funkcji układu rozrodczego świń w czasie cyklu rujowego oraz w okresie wczesnej ciąży (etapie krytycznym dla przeżywalności zarodków). Jest współautorką niemal 40 publikacji naukowych z bazy JCR oraz ponad 50 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Była wykonawcą w 4 projektach badawczych finansowanych przez MNiSW lub NCN oraz kierownikiem jednego z nich. Obecnie jest wykonawcą w 4 projektach badawczych finansowanych przez NCN. Wypromowała jedną pracę inżynierską. Aktualnie pełni funkcję promotora pomocniczego w jednym przewodzie doktorskim oraz promotora trzech prac dyplomowych (dwóch inżynierskich i jednej magisterskiej). Laureatka stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepszych doktorantów (2014) oraz dla młodych wybitnych naukowców (2018-2020).

Doświadczenie dydaktyczne i działalność popularyzatorska 
Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii molekularnej i diagnostyki molekularnej ze studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii. W przeszłości realizowała wykłady i ćwiczenia z Anatomii Funkcjonalnej Człowieka ze studentami Wydziału Fizjoterapii OSW, Biomedycznych podstaw rozwoju ruchowego dziecka oraz Anatomii, fizjologii i patologii narządu mowy i słuchu ze studentami kierunków podyplomowych w OSW.

Brała udział w krajowych i zagranicznych stażach naukowych: Department of Physiology, Institute of Biomedicine, Uniwersytet w Turku, Finlandia (2011 r.), Katedra Rozrodu Zwierząt i Genetyki, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrozławiu (2011 r.), Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja (2012r.). Jest członkiem Koła Naukowego Biologii Medycznej „Exon” oraz Koła Naukowego Biotechnologów, w których pełni funkcję wsparcia merytorycznego i organizacyjnego. Aktywnie bierze udział w akcjach propagujących wiedzę biologiczną i biotechnologiczną wśród przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych Warmii i Mazur w ramach: Nocy Biologów, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, czy Europejskiej Nocy Naukowców.

Hobby 
Podróże, literatura historyczna i obyczajowa, muzyka rockowa


środa, 8 lipca 2020

Kortosfera partnetem Projektu

Jakkolwiek projekt Spotkania z Nauką realizowany jest formalnie przez Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie to do współpracy w wykonaniu przedsięwzięć zapraszamy inne jednostki i pracowników z UWM. Już na etapie pisania wniosku wpisaliśmy w projekt  ścisłą współpracę z Biblioteką Uniwersytecką. Udział pracowników z innych wydziałów coraz wyraźniej uwidacznia się w wykazie kadry, zaangażowanej w realizację zadań. Więcej konkretnych przykładów pojawi się nieco później.

Zakładaliśmy współpracę z Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera" Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ale nie przypuszczałem, że uda się to tak szybko ukonkretnić. Z inicjatywy pani dyrektor Wioletty Śląskiej-Zyśk Kortosfera włączyła się w realizację  Spotkań z Nauką i jest partnerem projektu. Pierwsze efekty wspólnych działań zobaczymy już we wrześniu, w czasie Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.

Stanisław Czachorowski

sobota, 4 lipca 2020

Edyta Sienkiewicz-Szłapka


Dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka - z wykształcenia nauczyciel biologii i doktor nauk biologicznych, obecnie adiunkt w Katedrze Biochemii UWM w Olsztynie. Biolog i biochemik z zamiłowania i z zawodu. Pasjonatka zagadnień związanych z wpływem diety na zdrowie człowieka. W pracy naukowej skupia się na peptydach opioidowych i ich wpływie na procesy fizjologiczne i patofizjologiczne organizmu ludzkiego (zwłaszcza w zakresie ich neuroaktywności i immunoaktywności). Zdeklarowana zwolenniczka rzetelności naukowej zajmująca się tworzeniem i walidacją metod laboratoryjnych. Autorka i współautorka licznych prac naukowych, wykonawca w 8 projektach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przedstawiciel Polski i członek Komitetów Zarządzającego i Wykonawczego Projektu Europejskiego COST, współautor Know-How i związanych z nim prac wdrożeniowych.

Przekonana, że „nauka to potęgi klucz, a w tym moc, co więcej umie” - oddana więc też pracy dydaktycznej. Koordynator przedmiotów obowiązkowych i autorka kilku programów przedmiotów fakultatywnych. Od lat prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim dla studentów biologii, biotechnologii i dla studentów Wydziału Lekarskiego. W pracy ze studentami wymagająca, ale też wspierająca i doceniająca ich pracę. Zaangażowana w popularyzację wiedzy. Biorąca udział między innymi w zajęciach Nocy Biologów, Uniwersytetu Dzieci i Uniwersytetu Młodego Odkrywcy.

Prywatnie szczęśliwa mama i żona, wspólnie z rodziną realizująca pasje podróżnicze, poznająca uroki naszego kraju i Europy.piątek, 3 lipca 2020

Grzegorz Panasiewicz

 Dr hab. inż. Grzegorz Panasiewicz, prof. UWM – stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w 2004 r., doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie: nauki biologiczne w 2019 r. Specjalista w zakresie biologii molekularnej i fizjologii zwierząt. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Zainteresowania naukowe i dorobek naukowy
Prowadzi badania z zakresu regulacji procesów rozrodczych samic ssaków domowych i dziko żyjących z użyciem metod biologii molekularnej. Głównym obszarem jego zainteresowań badawczych jest identyfikacja i charakterystyka glikoprotein ciążowych PAG (Pregnancy-Associated Glycoproteins) na poziomie genomu, transkryptomu i proteomu u świni domowej i innych gatunków zwierząt domowych oraz dziko żyjących. Jest współautorem 40 artykułów naukowych z bazy JCR i ponad 100 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Był kierownikiem lub wykonawcą w ośmiu projektach badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW lub NCN. Pełnił funkcję promotora pomocniczego w jednym przewodzie doktorskim. Wypromował 20 magistrów, ośmiu licencjatów oraz dwóch inżynierów.

Doświadczenie dydaktyczne i działalność popularyzatorska 
Prowadzi ćwiczenia i wykłady z zakresu biologii molekularnej i diagnostyki molekularnej ze studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Bioinżynierii Zwierząt. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Biotechnologów. Pod jego kierunkiem studenci Koła byli organizatorami obrad w Sekcji Nauk Biologicznych XLVII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie, które odbyło się w 2018 roku pod hasłem „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Koordynuje i prowadzi akcje propagujące wiedzę biologiczną i biotechnologiczną wśród szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego oraz województw sąsiednich w ramach: Nocy Biologów, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Europejskiej Nocy Naukowców, Wypożycz sobie Naukowca, Przyjedź do nas na warsztaty. Prowadził zajęcia (wykłady i warsztaty) w ramach programu „Uczeń szczególnie uzdolniony kierunkowo – biologia” (2002-2004). Prowadził zajęcia z biologii molekularnej z uczniami uzdolnionymi ze szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego (2006-2008). Koordynował oraz prowadził wykłady i ćwiczenia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych” (2009–2011). Prowadził warsztaty popularno-naukowe dla uczniów szkół polskich z Litwy i Ukrainy (2013 r.) oraz uczniów z LO w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (2017 r.).

Prowadził indywidualne zajęcia z laureatką I miejsca centralnej Olimpiady Biologicznej, przygotowujące do międzynarodowych zawodów w Indonezji (2014 r.). Od 2014 roku, w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Rektorem UWM a Dyrektorami szkół olsztyńskich (LO XI, LO XII oraz LO V) prowadzi zajęcia z biologii molekularnej i inżynierii genetycznej dla uczniów klas licealnych. Prowadził lekcje z zakresu biologii molekularnej i fizjologii człowieka dla w Gimnazjum nr 5 w Olsztynie. W 2016 i 2018 roku wygłaszał wykład z zakresu biologii molekularnej w ramach inauguracji roku szkolno-akademickiego 2016/2017 oraz 2018/2019 realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Elblągu.

Czynny udział w Kętrzyńskich Dniach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Kętrzyn Miastem Uniwersyteckim, 11-13 kwietnia 2018 r. Udział w stażu dydaktycznym w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Katedra Nauk Fizjologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (2011 r.).


czwartek, 2 lipca 2020

Katarzyna Bikowska


Mgr Katarzyna Bikowska (https://orcid.org/0000-0002-5280-900X) - kustosz dyplomowany, kierownik Sekcji Promocji w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Magister filologii polskiej oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej UWM w Olsztynie. Wykształcenie uzupełniła na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWM w Olsztynie, oraz szkoleniach dotyczących m.in. marketingu w mediach społecznościowych, prawa autorskiego czy coachingu.

Zainteresowania naukowe: marketing biblioteczny 2.0., media społecznościowe, promocja źródeł informacji, różne aspekty udostępniania zasobów i przestrzeni bibliotecznych oraz komiks japoński, czyli manga i anime. Wyrażone w artykułach naukowych, aktywnym uczestnictwie w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach, czy współredagowaniu monografii pt. "Ewolucja przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki" (2018). Doświadczenie dydaktyczne: szkolenia biblioteczne (indywidualne i grupowe w ramach seminariów dyplomowych). W latach 2013/2014 prowadziła zajęcia w ramach kursu bibliotekoznawczego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. Od 2015 roku prowadzi ćwiczenia pt. Media społecznościowe i marketing biblioteczny na Studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie. Prowadzi wykłady w ramach cyklu seminariów dla pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej oraz otwarte seminarium pt. Otwarta nauka – otwarty dostęp.

Działalność organizacyjna i popularyzatorka: koordynacja działalnością wystawienniczą w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM oraz oprowadzanie wycieczek. Współorganizator wydarzeń kulturalnych i promocyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Biblioteka Kulturalna, Biblioteka Podróżnika, Zamów Pokaz, promocja książek), wydarzeń ogólnopolskich związanych z promocją czytelnictwa, nauki i kultury (Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, Tydzień Otwartej Nauki), czy imprez naukowych i kulturalnych UWM (Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, Europejska Noc Naukowców, Noc Biologów, • XX lecie UWM, Piknik w Parku Centralnym). Wolontariusz i uczestnik IFLA World Library and Information Congress 2017 we Wrocławiu.

Członek olsztyńskiego oddziału International Society for Knowledge Organization (ISKO) oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Członek zespołu redakcyjnego pisma Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski. Bibliotekarz Roku 2013 Warmii i Mazur (II m-ce w etapie ogólnopolskim konkursu).
sobota, 27 czerwca 2020

Pierwsza konferencja prasowa on-line - startujemy ze Spotkaniami z Nauką1 lipca 2020 r. rozpoczynamy dwuletni projekt edukacyjny pt. "Spotkania z Nauką".  Zapraszamy na konferencję prasową on-line,  w czasie której opowiemy skąd się wziął pomysł i co z projektu będzie wynikało. I dlaczego taka nietypowa forma spotkania z mediami.

Kiedy: 2 lipca o godz. 13.00

Jak: webinarium na platformie ClickMeeting. Udział może wziąć 25 osób (tyle miejsc w wirtualnym pokoju).

Kliknij tu by się zarejestrować (Rejestracja)

Co: Rozpoczynamy dwuletni projekt edukacyjny pt. "Spotkania z Nauką". W czasie konferencji prasowej opowiemy skąd się wziął ten projekt i co z niego będzie wynikało. I dlaczego taka nietypowa forma spotkania z mediami.

Webinarium poprowadzi i będzie moderował dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. O badaniach naukowych, prowadzonych na Wydziale Biologii i Biotechnologii oraz o projekcie edukacyjnym Spotkania z Nauką opowiedzą: prof. dr hab. Nina Smolińska, dr hab. Dorota Juchno, prof. UWM, dr hab. Anna Biedunkiewicz.

W spotkaniu weźmie udział także p. Wioletta Śląska-Zyśk - dyrektor Centrum Promocji Nauki i Innowacji "Kortosfera".

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich. Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki, dotyczące procesu uczenia się.

W ciągu 24 miesięcy ponad 50 pracowników UWM zorganizuje: 4 pikniki naukowe, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

piątek, 26 czerwca 2020

W telegraficznym skrócie o projekcie "Spotkania z Nauką"

Spotkania z nauką to projekt z zakresu popularyzacji nauk ścisłych (głównie nauk biologicznych) z wykorzystaniem aktywizujących metod przekazu oraz budowaniem pozytywnego obrazu nauk przyrodniczych poprzez bezpośredni kontakt z naukowcami w przestrzeni uniwersyteckiej, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji.

Upowszechnianie nauki odbywać będzie się w formie wykładów i warsztatów wyjazdowych, zajęć na uczelni, wystaw, pikników naukowych, publikowaniu materiałów w mediach społecznościowych.

Czas trwania: 1.07.2020-30.06.2022

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć nauk ścisłych, głównie nauk biologicznych, w szerokich kręgach społecznych, w szczególności wśród młodzieży szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i województw sąsiednich.

Dodatkowym celem projektu jest budowanie kapitału naukowego (zachęcanie do kontynuacji kształcenia na poziomie wyższym) oraz popularyzacja oferty kształcenia UWM w Olsztynie wśród młodzieży licealnej. W ramach przedsięwzięcia uczestnicząca młodzież pozna pełen cykl powstawania wiedzy, z uwzględnieniem obserwacji, dostrzegania problemu, dyskusji, analizy, działania i przedstawiania rezultatów badań. Aktywizujące metody upowszechniania wiedzy uwzględniają wyniki badań psychologicznych i neurodydaktyki, dotyczące procesu uczenia się.

W ciągu 24 miesięcy ponad 50 pracowników UWM zorganizuje: 4 pikniki naukowe, w których weźmie łącznie co najmniej 2000 uczestników, dwa obozy naukowe na Uniwersytecie, 60 wykładów, warsztatów i kawiarni naukowych w formie wyjazdowej, 12 cyklicznych spotkań na Uniwersytecie z wykładami i warsztatami, trzy wystawy półroczne w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz cztery wystawy objazdowe (każda po 10 planszy wielkoformatowych), opublikowanych zostanie co najmniej 150 krótkich tekstów i filmików popularnonaukowych na blogu oraz mediach społecznościowych. Bezpośredni udział w zajęciach i wystawach weźmie udział co najmniej 4 000 osób, a przekaz medialny dotrze do co najmniej 1 500 000 odbiorców w kraju i za granicą.

Projekt będzie realizowany przez Wydział Biologii i Biotechnologii wraz z innymi jednostkami Uniwersytetu i będzie wsparciem oraz komplementarnym uzupełnieniem zadań, które realizować będzie powstające w UWM Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji "Kortosfera".

Projekt mieści się w trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu – upowszechnianie wiedzy, w tym także w ramach kształcenia pozaformalnego.

Projekt Spotkania z nauką, realizowany w latach 2020-2022, dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

czwartek, 25 czerwca 2020

Rozszerzamy współpracę - umowy z samorządami i NGO

Coś się kończy coś zaczyna. Jak w ekosystemie, ciągłość sukcesji ekologicznej. W ramach projektu, który się zakończył Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 pogłębiliśmy współpracę z samorządami i NGOs w ramach.

(....) Na bazie doświadczeń uzyskanych w trakcie realizacji projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Strony postanawiają rozwijać współpracę w zakresie edukacji uczniów jak i wsparcia nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez wykorzystanie rozwiązań wypracowanych w projekcie nieodpłatnie udostępnionych na stronie internetowej https://mlodziodkrywcy.ceo.org.pl/.

Uzyskane rezultaty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych na rynku pracy np.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności rozwijania problemów, umiejętności uczenia się i pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, okazały się cenne i przydatne w procesie edukacji szkolnej oraz rozwoju oferty UWM w Olsztynie w wypełnianiu trzeciej (społecznej) misji Uniwersytetu. Biorąc powyższe pod uwagę, Strony postanawiają:
(...) Kontynuować i rozwijać współpracę w zakresie upowszechniania wiedzy i rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów. nawiązaną podczas realizacji projektu pn. „Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0” nr WND-POWR.03.01.00-00-U145/17-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(...) Rozwijać współpracę i wsparcie metodyczne nauczycieli w realizację uczenia się poprzez doświadczanie i odkrywanie, wykorzystując doświadczenia nabyte w projekcie (...)
Wspólnie poszukiwać funduszy na kontynuację działań edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy oraz innych zbliżonych działań edukacyjnych, w tym realizację zajęć dla uczniów na terenie UWM w Olsztynie, organizację wykładów i zajęć na terenie szkoły i gminy, organizację obozów naukowych dla uczniów, organizację kawiarni naukowych i festiwali naukowych (popularnonaukowych) na terenie UWM w Olsztynie oraz na terenie szkoły oraz gminy. (...)

Porozumienie podpisaliśmy z:
 • Starostwo Powiatowe w Olsztynie
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Urząd Miasta Suwałki
 • Urząd Miasta Szczytno
 • Urząd Gminy Dywity
 • Urząd Gminy Działdowo
 • Urząd Gminy Purda
 • Urząd Gminy w Reszlu
 • Urząd Gminy Stawiguda
 • Urząd Gminy Szczytno
 • Fundacja Akademicki Zespół Placówek Oświatowych, Fijewo
Teraz tę nawiązana współprace będziemy rozwijali. Zależy nam na bliższej współpracy z nauczycielami i nie jestesmy już ograniczeni tylko do województwa warmińsko-mazurskiego. Rozwijamy trzecią, społeczną misję uniwersytetu i kształcenie ustawiczne oraz pozaformalne. Chcemy aktywnie uczestniczyć w ogromnych, cywilizacyjnej transformacji w zakresie edukacji w trakcie trzeciej rewolucji technologicznej. 

Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM

Dariusz Kubiak

Dr hab. Dariusz Kubiak, Katedra Mikrobiologii i Mykologii,  Wydział Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie

Specjalista w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne, reprezentujący kilka specjalności naukowych - lichenologia, botanika, mykologia, ekologia i ochrona przyrody.

Praca zawodowa: absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, zatrudniony w Katedrze Mikrobiologii i Mykologii na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie na stanowisku adiunkta. Doświadczenie dydaktyczne: nauczyciel akademicki z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, aktywnie uczestniczący w wielu projektach popularyzujących wiedzę i naukę, m.in.: „Fascination of Plants Day” „Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki”, „Encyklopedia Warmii i Mazur” (wikipedyczny portal informacyjny), „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, „Noc Biologów”, „Wypożycz sobie naukowca”, „Przyjedź do nas na warsztaty”, „Grzybobranie w Nadleśnictwie Elbląg”, itd.

Zainteresowania badawcze: jakościowa i ilościowa ocena występowania porostów w ekosystemach naturalnych i antropogenicznie przekształconych, wpływ czynników ekologicznych oraz antropogenicznych przekształceń środowiska na różnorodność porostów epifitycznych, udział i rola diagnostyczna porostów w różnych typach zbiorowisk leśnych, wykorzystanie porostów w bioindykacji zanieczyszczeń i przekształceń środowiska, zagrożenie i ochrona porostów oraz grzybów wielkoowocnikowych, w szczególności w regionie Warmii i Mazur.Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych: Polskie Towarzystwo Botaniczne (wiceprzewodniczący Sekcji Lichenologicznej, przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału PTB), Polskie Towarzystwo Mykologiczne / European Mycological Association (członek), Komisja Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi przy Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie (sekretarz), International Association for Lichenology (członek), Ekspert Polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN.

Wybrane publikacje: Łącznie 160 artykułów, komunikatów i doniesień naukowych, recenzji prac naukowych, raportów i ekspertyz (w tym 90 oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach recenzowanych).

 • Kubiak D., Wilk K. 2016. Caloplaca monacensis (Teloschistaceae, lichenized Ascomycota), a species new for Poland. Polish Bototanical Journal 61(2): 279–282. 
 • Kubiak D., Osyczka P., Rola K. 2016. Spontaneous restoration of epiphytic lichen biota in managed forests planted on habitats typical for temperate deciduous forest. Biodiversity and Conservation 25: 1937–1954. 
 • Kubiak D., Osyczka P. 2017. Specific distribution vicariance of two old-growth lowland forest lichen indicators. Environmental Management 59(6): 966–981. 
 • Guzow-Krzemińska B., Łubek A., Kubiak D., Ossowska E. & Kukwa M. 2018. Phylogenetic approaches reveal a new sterile lichen species in the lichen genus Loxospora (Sarrameanales, Ascomycota) in Poland. Phytotaxa 348(3): 211–220. 
 • Kubiak D., Sucharzewska E. 2018. Porosty epifityczne starodrzewów dębowych w nadleśnictwie Stare Jabłonki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 74(1): 27-36. 
 • Kubiak D., Osyczka P. 2019. Tree avenues as reservoir for epiphytic lichens in deforested landscapes. Herzogia 32(2): 398–420. 
 • Osyczka P., Kubiak D. 2020. Data on epiphytic lichens and their host-trees in relation to non-forested area and natural deciduous lowland forest. Data in Brief 31 (2020) 1057011 
 • Kubiak D., Osyczka P. 2020. Non-forested vs forest environments: the effect of habitat conditions on host tree parameters and the occurrence of associated epiphytic lichens. Fungal Ecology 47 (2020) 100957. 

Hobby: historia starożytna, archeologia, etnografia, turystyka.